مجله کنترل- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله ای علمی – پژوهشی است که دربرگیرنده تازه ترین نتایج تحقیقات نظری وکاربردی درعلوم مختلف مرتبط با مهندسی کنترل وابزاردقیق می باشد.
مقالات ارسالی به مجله کنترل می بایست به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی باشند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله کنترل:
http://joc.kntu.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب