مجله کنترل- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

صاحب امتیاز: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
مدیر مسئول: پروفسور حمیدرضا مومنی
سردبیر: پروفسور علی خاکی صدیق- تلفن: ۸۴۰۶۲۳۱۷-پست الکترونیکی:
sedighkntu.ac.ir
آدرس محل کار: خیابان دکتر شریعتی، پل سیدخندان، دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سمت: استاد دانشگاه
شورای سردبیری: پروفسور علی خاکی صدیق، پروفسور حمید خالوزاده، دکتر مهدی علیاری شوره دلی، دکتر بیژن معاونی
دبیر اجرایی: دکتر مهدی علیاری شوره دلی

هیأت تحریریه:
پروفسور علی خاکی صدیق (استاد)،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پروفسور حمید خالوزاده (استاد)،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پروفسور پرویز جبه دار مارالانی (استاد)، دانشگاه تهران
پروفسور علی غفاری (استاد)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پروفسور حمیدرضا مومنی (استاد)، دانشگاه تربیت مدرس
پروفسور سید کمال الدین نیکروش (استاد)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پروفسور مسعود شفیعی (استاد)،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
پروفسور بهزاد مشیری (استاد)، دانشگاه تهران
دکتر بیژن معاونی (دانشیار)،
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر مهدی علیاری شوره دلی (دانشیار)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

هیأت مشاوران:
پروفسور حمیدرضا مومنی، پروفسور بهزاد مشیری، پروفسور مسعود شفیعی، پروفسور علی خاکی صدیق، پروفسور پرویز جبه دار مارالانی، پروفسور علی غفاری، پروفسور حمید خالوزاده، پروفسور حمیدرضا تقی راد، دکتر کیوان مسروری، دکتر محمدتقی بطحایی، دکتر محمدتقی بهشتی، دکتر فرزاد جعفرکاظمی، دکتر رویا امجدی فرد، پروفسور سید علی اکبر موسویان، پروفسورمحمد تشنه لب، پروفسور محمد حایری، پروفسور سید علی اکبر صفوی، پروفسور حسین سیفی، دکتر احد کاظمی، دکتر علیرضا فاتحی، دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی، دکتر مسعود علی اکبر گلکار، دکتر ناصر پریز، دکترمهرداد جوادی، دکتر جعفر حیرانی نوبری، پروفسور فرامرز حسین بابایی، دکتر بیژن معاونی، دکتر مهدی علیاری شوره دلی، دکتر محمد عاروان، پروفسور محمد توکلی بینا
 

هیأت مدیره انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق:

مهندس مرتضی محسنی هماگرانی، دکتر حمیدرضا مؤمنی، مهندس بهروز خلیلی،دکتر الهه مرادی، دکتر سید علی اکبر صفوی، مهندس رضا کرباسیان، دکتر جواد عسگری، مهندس علی کیانی، دکتر سید وحید نقوی

مدیر سایت: مهندس نسیبه فراهانی

صفحه آرا: مهندس نسیبه فراهانی

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله کنترل:
http://joc.kntu.ac.ir/find-1.41.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب