مجله کنترل- مقررات ارسال و پذیرش مقاله
مقررات ارسال و پذیرش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله کنترل، به شرط رعایت اصول زیر مقاله­ های ارسالی را جهت چاپ در مجله کنترل داوری می­ نماید:

1-    مقاله، کار اصیل پژوهشی نویسنده / نویسندگان است.

2-  هیچ بخشی از مقاله برگرفته شده کامل (کپی) از انتشارات پیشین نیست و در صورت استفاده از مراجع دیگر، اصول اخلاقی نگارش به آن­ها استفاده شده است.

3- مقاله برای مجله دیگری جهت داوری ارسال نشده است.

4-  نتایج کلیدی مقاله به زبان دیگری انتشار نیافته است.

5-  نویسنده متعهد می­شود که تمام نتایج ارایه شده در مقاله درست و مراحل تعریف، اجرا و مستند سازی پژوهش مطابق اصول اخلاقی پژوهشی است.
نشانی مطلب در وبگاه مجله کنترل:
http://joc.kntu.ac.ir/find-1.65.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب