یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 16، شماره 2، تابستان 4-1401) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 16، شماره 1، بهار 3-1401) - 7 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 15، شماره 4، زمستان 11-1400) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 15، شماره 3، پاییز 9-1400) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 15، شماره 2، تابستان 4-1400) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 15، شماره 1، بهار 3-1400) - 11 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - (جلد 14، شماره 5، ویژه نامه کووید-19 12-1399) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 14، شماره 4، زمستان 11-1399) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 14، شماره 3، پاییز 9-1399) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 14، شماره 2، تابستان 4-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 14، شماره 1، بهار 3-1399) - 8 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 13، شماره 4، زمستان 11-1398) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 13، شماره 3، پاییز 10-1398) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 13، شماره 2، تابستان 7-1398) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 13، شماره 1، بهار 4-1398) - 7 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 12، شماره 4، زمستان 12-1397) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 12، شماره 3، پاییز 9-1397) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 12، شماره 2، تابستان 3-1397) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 12، شماره 1، بهار 3-1397) - 6 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 11، شماره 4، زمستان 12-1396) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 11، شماره 3، پاییز 9-1396) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 11، شماره 2، تابستان 6-1396) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 11، شماره 1، بهار 3-1396) - 6 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 10، شماره 4، زمستان 12-1395) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 10، شماره 3، پاییز 9-1395) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 10، شماره 2، تابستان 6-1395) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 10، شماره 1، بهار 3-1395) - 6 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 9، شماره 4، زمستان 12-1394) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 9، شماره 3، پاییز 9-1394) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 9، شماره 2، تابستان 6-1394) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 9، شماره 1، بهار 3-1394) - 6 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 8، شماره 4، زمستان 12-1393) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 8، شماره 3، پاییز 9-1393) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 8، شماره 2، تابستان 6-1393) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 8، شماره 1، بهار 3-1393) - 6 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 7، شماره 4، زمستان 12-1392) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 7، شماره 3، پاییز 9-1392) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 7، شماره 2، تابستان 6-1392) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 7، شماره 1، بهار 3-1392) - 6 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 6، شماره 4، زمستان 12-1391) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 6، شماره 3، پاییز 9-1391) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 6، شماره 2، تابستان 6-1391) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 6، شماره 1، بهار 3-1391) - 7 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 5، شماره 4، زمستان 12-1390) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 5، شماره 3، پاییز 9-1390) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 5، شماره 2، تابستان 6-1390) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 5، شماره 1، بهار 3-1390) - 7 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 4، شماره 4، زمستان 12-1389) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 3 (مجله کنترل، جلد 4، شماره 3، پاییز 9-1389) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 2 (مجله کنترل، جلد 4، شماره 2، تابستان 6-1389) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 1 (مجله کنترل، جلد 4، شماره 1، بهار 3-1389) - 7 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 4 (مجله کنترل، جلد 3، شماره 4، زمستان 12-1388) - 7 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله کنترل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Control

Designed & Developed by : Yektaweb