مجله کنترل- اخبار نشریه
اخذ مجوز دوفصلنامه انگلیسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/6 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله کنترل:
http://joc.kntu.ac.ir/find.php?item=1.43.26.fa
برگشت به اصل مطلب