مجله کنترل- داوران مجله
اسامی داوران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
داوران سال ۱۴۰۱
 
نام نام خانوادگی سازمان ORCID ID Web of Science ResearcherID
موسی آیتی دانشگاه تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۹۴۳-۷۳۹X AFQ-۶۴۳۷-۲۰۲۲
محمد فرخی علم و صنعت ایران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۴۳۱-۴۶۵۰ N-۷۴۹۰-۲۰۱۴
ایمان محمدزمان مالک اشتر
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۳۴۶-۶۵۴۱
حمید خالوزاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۹۴۸-۸۸۹۸
محمدرضا جاهد مطلق علم و صنعت
بهزاد مشیری دانشگاه تهران
محمدرضا همایی نژاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
یزدان باتمانی دانشگاه کردستان
حمیدرضا کبروی آزاد اسلامی مشهد
علیرضا الفی دانشگاه صنعتی شاهرود
بهروز رضائی دانشگاه صنعتی بابل
مجتبی نوری منظر دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا رمضانی آل دانشگاه صنعتی قوچان
علی اکبرزاده کلات دانشگاه صنعتی شاهرود
بابک ناصر شریف دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد رضا نیری دانشگاه تهران
امیر حسین نیکوفرد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
جواد شریفی دانشگاه صنعتی قم
سید محمد مهدی دهقان دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حامد هاشمی مهنه پژوهشگاه هوا و فضا
احمد اکبری دانشگاه صنعتی سهند
فرزاد آیت اله زاده شیرازی دانشگاه تهران
مریم بابازاده دانشگاه صنعتی شریف
جعفر روشنیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
مرتضی طایفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
مجید یاراحمدی دانشگاه لرستان
اسماعیل نجفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
احمد بناکار دانشگاه تربیت مدرس
رضا رمضانیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
حمید رضا مومنی تربیت مدرس
علی خاکی صدیق خواجه نصیر
محمد تشنه لب خواجه نصیر
سعید خان کلانتری خواجه نصیر الدین طوسی
امین رمضانی تربیت مدرس تهران
طاهره بینازاده دانشگاه صنعتی شیراز
احمد فخاریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهدی خدابنده دانشگاه صنعتی همدان
نسرین کلامیان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مجتبی حسینی تودشکی دانشگاه صنعتی همدان
علیرضا روحانی منش دانشگاه نیشابور
حمید رضا تقی راد خواجه نصیر
مهسان توکلی کاخکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
مهدی پورقلی دانشگاه شهید بهشتی
علی کیماسی خلجی دانشگاه خوارزمی
سید سعید نصرالهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نیما مهدیان دهکردی دانشگاه شهید رجایی
مهدی علیاری شوره دلی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فایزه فریور علوم و تحقیقات
محمد مهدی عارفی دانشگاه شیراز
هدی مودی دانشگاه قوچان
سید احمد خلیل پور دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 
محمدرضا عاروان صنعتی مالک اشتر
محمد حائری دانشگاه صنعتی شریف
علی امامی خوانساری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
بیژن معاونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 
 

داوران سال ۱۴۰۰
 
نام نام خانوادگی سازمان ORCID ID Web of Science ResearcherID
موسی آیتی دانشگاه تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۹۴۳-۷۳۹X AFQ-۶۴۳۷-۲۰۲۲
علی کارساز موسسه آموزش عالی خراسان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۲۳۶-۶۷۲۳
محمدرضا همایی نژاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۳۲۹-۶۴۹X
الهام امینی بروجنی دانشگاه خوارزمی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۷۶۲-۴۷۷X
محمد منثوری دانشگاه شاهد ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۷۹۹-۱۴۱۵
مهسان توکلی کاخکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۸۵۱-۱۶۱۴ AAT-۶۹۰۵-۲۰۲۰
جعفر طاهری کلانی شهید بهشتی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۲۷۱-۷۷۵۷
ایمان ایزدی دانشگاه صنعتی اصفهان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۴۷۶-۵۰۲X K-۴۷۲۲-۲۰۱۹
محمدرضا رمضانی آل دانشگاه صنعتی قوچان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۷۶۲-۷۳۴۴ AAR-۱۳۰۳-۲۰۲۱
زهرا رحمانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی  بابل ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۳۴۲-۲۴۱۳
محمود سمیعی مقدم دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۳۳۷-۷۰۵۶ AAO-۳۰۹۵-۲۰۲۱
ملیحه مغفوری دانشگاه شهید باهنر کرمان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۶۳۲-۱۰۴۳ AAF-۷۵۸۶-۲۰۲۰
بابک ناصر شریف دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۰۹۸-۶۲۲۲ AAK-۵۳۱۲-۲۰۲۰
امیر حسین نیکوفرد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۶۲۸-۵۲۳۸ AAB-۶۳۶۹-۲۰۱۹
جواد شریفی دانشگاه صنعتی قم
سید سعید نصرالهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روزبه اسد دانشگاه علم و صنعت ایران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۷۱۱-۵۹۲۵ P-۴۰۲۲-۲۰۱۸
نیما مهدیان دهکردی دانشگاه شهید رجایی ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۴۹۳-۱۹۴۱ I-۶۳۵۱-۲۰۱۸
حمید ملکی زاده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
رضا محبوبی اسفنجانی دانشگاه صنعتی سهند ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۳۴۱-۸۱۴۱
سهیل مهرعلیان دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۱۹۳-۹۳۷۰ R-۵۱۱۲-۲۰۱۹
هدی نخبه الفقهایی دانشگاه لارستان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۱۸۹-۰۱۳۹ AAB-۸۲۲۷-۲۰۲۲
هدی مودی دانشگاه قوچان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۰۸۲-۲۷۸۷ AFM-۱۲۷۳-۲۰۲۲
مهدی علیاری شوره دلی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۹۸۵-۵۱۰X AAU-۳۱۲۶-۲۰۲۰
محمد فرخی علم و صنعت ایران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۴۳۱-۴۶۵۰ N-۷۴۹۰-۲۰۱۴
ایمان محمدزمان مالک اشتر ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۳۴۶-۶۵۴۱
بابک توسلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۱۲۷-۷۳۳۱ AAU-۱۶۴۲-۲۰۲۰
ولی درهمی دانشگاه یزد ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۶۹۱-۰۶۴۳ ACW-۵۱۱۰-۲۰۲۲
یزدان باتمانی دانشگاه کردستان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۰۲۷-۸۳۵۹ ABD-۱۰۶۰-۲۰۲۰
علی معرفیان پور دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۰۰۴-۹۸۴۴
حمیدرضا کبروی آزاد اسلامی مشهد
مهدی پورقلی دانشگاه شهید بهشتی
سعید شمقدری علم و صنعت ایران
علی اکبر افضلیان دانشگاه شهید بهشتی
پوریا جعفری خواجه نصیرالدین طوسی
ریحانه کاردهی مقدم دانشگاه آزاد مشهد
هادی جهانشاهی Department of Mechanical Engineering, University of Manitoba
سمانه سادات سجادی دانشگاه حکیم سبزواری
صادق محسن زاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
مرجان اسدی نیا  
احمد رضا تحسیری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
طاهره بینازاده دانشگاه صنعتی شیراز ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۵۹۶-۹۶۰۰ I-۱۸۴۳-۲۰۱۹
بهروز رضائی دانشگاه صنعتی بابل
علی کیماسی خلجی دانشگاه خوارزمی
حسین قلی زاده نرم دانشگاه صنعتی شاهرود
مرتضی طایفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
بیژن معاونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فایزه فریور علوم و تحقیقات
رمضان هاونگی دانشگاه بیرجند
سعید خان کلانتری خواجه نصیر الدین طوسی
مجتبی نوری منظر دانشگاه شهید بهشتی
حمید رضا تقی راد خواجه نصیر
حمید خالوزاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ناصر پریز فردوسی مشهد
محمدرضا عاروان صنعتی مالک اشتر
محمد حائری دانشگاه صنعتی شریف
امین رمضانی تربیت مدرس تهران
 


داوران سال ۱۳۹۹:
 
نام نام خانوادگی سازمان
رضا شهنازی گیلان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۸۸۷-۰۰۴X
سجاد ازگلی تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۵۶۷-۱۶۷۹
آرش صادق زاده دانشگاه شهید بهشتی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۸۲۲-۷۹۳X
محمد تشنه لب خواجه نصیر ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۴۹۸-۹۶۵۳
جواد احمدی دانشگاه پیام نور
احمد رضا تحسیری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
محسن معبودی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
مهسان توکلی کاخکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۸۵۱-۱۶۱۴ AAT-۶۹۰۵-۲۰۲۰
جواد پشتان دانشگاه علم و صنعت ایران ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۲۴۳-۰۹۰۱ S-۶۱۶۴-۲۰۱۸
محمد توکلی بینا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۳۴۴-۱۴۶X AAV-۱۵۶۶-۲۰۲۰
طاهره بینازاده دانشگاه صنعتی شیراز ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۵۹۶-۹۶۰۰ I-۱۸۴۳-۲۰۱۹
یوسف درمانی دانشکده برق خواجه نصیر ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۹۵۵-۸۲۹۲ https://publons.com/researcher/۱۲۶۲۳۰۲/yousef-darmani/
علیرضا الفی دانشگاه صنعتی شاهرود ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۰۳۴-۰۷۳۵ https://publons.com/researcher/۱۲۶۴۲۹۸/alireza-alfi/
حسین بلندی دانشگاه علم و صنعت ایران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۵۰۱-۶۱۲۰ S-۶۰۵۲-۲۰۱۸
محمود سمیعی مقدم دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
کمال حسینی ثانی دانشگاه فردوسی مشهد
مریم محبی دانشگاه خواجه نصیر
چیترا دادخواه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد علی شمسی نژاد بیرجند
مهدی خدابنده دانشگاه صنعتی همدان
ریحانه کاردهی مقدم دانشگاه آزاد مشهد
محمد باقر شمس الهی دانشگاه صنعتی شریف
محمد علی امیری آتشگاه دانشگاه تهران
مهدی دلربایی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
داوود ایرجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مریم بابازاده دانشگاه صنعتی شریف
سینا فقیهی دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود جباری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
عبدالرضا کاشانی نیا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجید سلطانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
فرشاد ترابی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
مسعود دهمرده دانشگاه علم و صنعت ایران
طاهره غلامی نژاد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
رضا محبوبی اسفنجانی دانشگاه صنعتی سهند
مرتضی طایفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
بابک توسلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ناصر پریز فردوسی مشهد
علی کارساز موسسه آموزش عالی خراسان
یزدان باتمانی دانشگاه کردستان
مهدی سجودی دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا کبروی آزاد اسلامی مشهد
پیمان باقری دانشگاه تبریز
امین نیک انجام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زهرا نصیری قیداری دانشگاه شریف
حسین رسولی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
احمد فخاریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمد رضا نیری University of tehran
امیر حسین نیکوفرد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
لیدا عدالتی علوم تحقیقات
حسین قلی زاده نرم دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی سیاهی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات
نسرین کلامیان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود مقدسی  
امیر پرویز ولدبیگی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات تهران
فرزاد توحیدخواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا فاتحی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
فایزه فریور علوم و تحقیقات
محمد منثوری دانشگاه شاهد
علی کیماسی خلجی دانشگاه خوارزمی
حسین شمسی دانشگاه خواجه نصیر
پوریا جعفری خواجه نصیرالدین طوسی
نعمت الله قهرمانی دانشگاه مالک اشتر
عباس شیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
جعفر روشنیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
امیر فتحی دانشگاه ارومیه
رویا امجدی فرد خوارزمی
ایمان محمدزمان مالک اشتر
محمد صالح تواضعی دانشگاه شریف
ایمان ایزدی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی پورقلی دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی نوری منظر Shahid Beheshti
نیما مهدیان دهکردی دانشگاه شهید رجایی
مجید زندی دانشگاه شهید بهشتی
حمید خالوزاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید رضا تقی راد خواجه نصیر
محمد حائری دانشگاه صنعتی شریف
محمد رضا عاروان صنعتی مالک اشتر
محمد فرخی علم و صنعت ایران
بیژن معاونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امین رمضانی تربیت مدرس تهران


کل داوران مجله :
 
نام نام خانوادگی سازمان
مهدی احسانیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی احمدی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جواد احمدی دانشگاه پیام نور
مجتبی احمدیه خانه سر سمنان
سجاد ازگلی تربیت مدرس
روزبه اسد دانشگاه علم و صنعت ایران
کوروش اصلان صفت نووا لیسبون - پرتغال
علی اکبر افضلیان دانشگاه شهید بهشتی
محمد اقتصاد دانشگاه شیراز
محمدرضا اکبرزاده توتونچی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا الفی دانشگاه صنعتی شاهرود
رویا امجدی فرد خوارزمی
تورج امرایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد علی امیری آتشگاه دانشگاه تهران
داوود ایرجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایمان ایزدی دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان آریان‌فر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد حسن آسمانی دانشگاه شیراز
داوود آسمانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
موسی آیتی دانشگاه تهران
مریم بابازاده دانشگاه صنعتی شریف
یزدان باتمانی دانشگاه کردستان
محمد علی بادامچی زاده دانشگاه تبریز
پیمان باقری دانشگاه تبریز
سید محمد تقی بطحائی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین بلندی دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی بهار گوگانی Shahid Beheshti University
محمد تقی بهشتی تربیت مدرس
فرهاد بیات دانشگاه زنجان
اکرم بیگی دانشگاه شهید رجایی
طاهره بینازاده دانشگاه صنعتی شیراز
میرحسین پدرام دانشگاه خوارزمی
ناصر پریز فردوسی مشهد
جواد پشتان دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی پورقلی دانشگاه شهید بهشتی
فرشاد ترابی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
محمد تشنه لب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید رضا تقی راد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر حسین تمجیدی A&M Texas
محمد صالح تواضعی دانشگاه شریف
فرزاد توحیدخواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک توسلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد توکلی بینا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مهسان توکلی کاخکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
محمدرضا جاهد مطلق دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود جباری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
پوریا جعفری خواجه نصیرالدین طوسی
علی اکبر جلالی دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل جلیلوند دانشگاه زنجان
محمد حائری دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا حائری یزدی دانشگاه تهران
کوروش حجازی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
امیر حسین حسین پور خواجه نصیرالدین طوسی
حسین حسینی نژاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مهران حق پرست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجتبی حکیمی مقدم دانشگاه مهندسی قوچان
محسن حمزه دانشگاه شهید بهشتی
جعفر حیرانی نوبری دانشگاه علم و صنعت ایران
علی خادم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی خاکی صدیق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید خالوزاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی خدابنده دانشگاه صنعتی همدان
محمد جواد خسروجردی صنعتی سهند
عبدالمجید خشنود دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید حسین خواسته دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
چیترا دادخواه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
یوسف درمانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ولی درهمی دانشگاه یزد
علی دلاور خلفی دانشگاه یزد
مهدی دلربایی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مریم دهقانی دانشگاه شیراز
علیرضا دوست حسینی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
عباس دیدبان دانشگاه سمنان
مهسا رجبی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زهرا رحمانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی  بابل
محمد رستگار دانشگاه شیراز
حسین رسولی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
علی جبار رشیدی دانشگاه  صنعتی مالک اشتر
بهروز رضائی دانشگاه صنعتی بابل
علی اصغر رضی کاظمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سعید رفیعی نکو Iran University of Science and Technology
امین رمضانی تربیت مدرس تهران
محمدرضا رمضانی آل دانشگاه صنعتی قوچان
ابوالفضل رنجبر دانشگاه گرگان
جعفر روشنیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
میثم زمانی پدرام صنعتی شریف
مجید زندی دانشگاه شهید بهشتی
امید سالاری The Queen&#۳۹;s University
مهدی سجودی دانشگاه تربیت مدرس
مجید سلطانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
محمود سمیعی مقدم دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مهدی سیاهی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات
مختار شاصادقی دانشگاه صنعتی شیراز
عارف شاه منصوریان بین المللی امام خمینی(ره)
خوشنام شجاعی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف آباد
آلا شریعتی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جواد شریفی دانشگاه صنعتی قم
محمد باقر شمس الهی دانشگاه صنعتی شریف
حسین شمسی دانشگاه خواجه نصیر
سعید شمقدری دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم شهریاری کاهکشی دانشگاه شهر کرد
رضا شهنازی دانشگاه گیلان
عباس شیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
آرش صادق زاده دانشگاه شهید بهشتی
کامل صباحی دانشگاه محقق اردبیلی
حمیده صدیق ضیابری  
صادق صدیقی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سعید صدیقیان کاشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ناصر صفایی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی صلای نادری دانشگاه آزاد اسلامی
محمد صنیعی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی طالع ماسوله دانشگاه تهران- آزمایشگاه تعامل انسان و ربات
جعفر طاهری کلانی دانشگاه شهید بهشتی
حامد طلوعی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
حیدر طوسیان شاندیز دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد مهدی عارفی دانشگاه شیراز
محمد رضا عاروان صنعتی مالک اشتر
سعید عباداللهی دانشگاه علم و صنعت ایران
کریم عباس زاده صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
محمد عبداللهی دانشگاه خواجه نصیر
فرزانه عبدالهی دانشگاه امیر کبیر تهران
لیدا عدالتی دانشگاه علوم تحقیقات
جواد عسگری دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد عطایی دانشگاه اصفهان
مسعود علی اکبر گلکار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید علی خانی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی علیاری شوره دلی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا فاتحی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
حسن فاتحی مرج دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان
فرهاد فانی صابری دانشگاه امیرکبیر
امیر فتحی دانشگاه ارومیه
احمد فخاریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سیاوش فخیمی درخشان  
مونا فرجی نیری The university of Warwick
محمد فرخی علم و صنعت ایران
علیرضا فریدونیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فایزه فریور علوم و تحقیقات
سینا فقیهی دانشگاه علم و صنعت ایران
علی فیاضی دانشگاه ولی عصر (عج)
عبدالرسول قاسمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین قلی زاده نرم دانشگاه صنعتی شاهرود
نعمت الله قهرمانی دانشگاه مالک اشتر
ریحانه کاردهی مقدم دانشگاه آزاد مشهد
علی کارساز موسسه آموزش عالی خراسان
عبدالرضا کاشانی نیا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رسول کاهانی آزاد علوم تحقیقات
حمیدرضا کبروی آزاد اسلامی مشهد
سید مهدی کرباسی دانشگاه یزد
علی کریم پور دانشگاه فردوسی مشهد
عطیه کشاورز محمدیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهزاد کفاش دانشگاه اردکان
سیدمصطفی کلامی هریس فرادرس
نسرین کلامیان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
علی کیماسی خلجی دانشگاه خوارزمی
وحید مجد تربیت مدرس
مریم محبی دانشگاه خواجه نصیر
ایمان محمدزمان مالک اشتر
سید محمدعلی محمدی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیدرضا مدرس دانشگاه میسوری
هادی مرادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
مجید مرادی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
امیرهوشنگ مزینان  
ناصر مزینی دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر مساح TU Kaiserslautern
جواد مشایخی فرد دانشگاه آزاد سبزوار
بهزاد مشیری تهران
معین مصطفوی دانشگاه نوتردام
بیژن معاونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن معبودی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی معرفیان پور دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات
محمد حسین مقامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سید مسعود مقدس تفرشی دانشگاه گیلان
مسعود مقدسی  
حمید ملکی زاده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
محمد منثوری دانشگاه شاهد
نیما مهدیان دهکردی دانشگاه شهید رجایی
سید کمال الدین موسوی مشهدی Iran University of Science & Technology
امیر موسوی نیا دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
سید علی اکبر موسویان خواجه نصیر
حمید رضا مومنی تربیت مدرس
سید مسعود میرطاهری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی نادری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
داود ناصح دانشگاه فردوسی مشهد
بابک ناصر شریف دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید سعید نصرالهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید بهروز نصیحت کن دانشگاه خواجه نصیر
محمدرضا نصیری سروی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
زهرا نصیری قیداری دانشگاه شریف
وهاب نکوکار دانشگاه شهید رجایی
امید نمکی شوشتری دانشگاه آلبرتا
امین نوبختی دانشگاه صنعتی شریف
مجتبی نوری منظر دانشگاه شهید بهشتی
محمد رضا نیری دانشگاه تهران
امین نیک انجام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر علی نیکخواه دانشگاه خواجه نصیر
امیر حسین نیکوفرد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
رمضان هاونگی دانشگاه بیرجند
محمد رضا همایی نژاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
امیر پرویز ولدبیگی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات تهران
احمدرضا ولی دانشگاه مالک اشتر
مصطفی یاری شرکت مپنا/مکو
ایمان یوسفی دانشگاه توکیو 
نشانی مطلب در وبگاه مجله کنترل:
http://joc.kntu.ac.ir/find-1.73.27.fa.html
برگشت به اصل مطلب